Specialmaskiner til industrien
 

Salgs og leveringsbetingelser

Almindeling salgs- og leveringsbetingelser

 1. Virksomheden er alene bundet til aftaler vedrørende leverancers udførsel, specifikationer m.v , når disse
  foreligger i skriftlig form. Alene de af os i vor tilbud m.v, anførte specifikationer, tidsfrister, betalingsbetingelser og -frister samt salgsbetingelser i øvrigt er bindende for fabrikken, jfr. Dog punkt. 5.

 2. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbud m.v, forstås vore priser altid ab fabrik, uden emballage eller forsendelsesbeskyttelse, exclusive transportomkostninger, transportforsikring, opstilling, montering og
  Igangkøring.

 3. Virksomheden påtager sig alene ansvar for leverede maskiners eller maskindeles funktionering i det omfang disse opfattes som selvstendige maskiner eller  maskindele. For eventuelle funktionsfejl i leverede maskiner opstået som resultat af andre til- eller sammenbyggede maskiners eller maskindeles manglende eller mangelfulde funktionering, påtager virksomheden sig intet ansvar.

 4. Samtlige til kunder udleverede forslag, tegninger, herunder servicetegninger m.v, forbliver virksomhedens ejendom og må ikke uden vor skriftlige tilladelse udleveres til tredjemand, hvorved forstås alle andre personer end kunden og personale i dennes tjeneste.

 5. Virksomheden tager forbehold overfor alle forsinkelser forårsaget af ildsvåde, strejke, lock-outér, krig og anden form for force majeure af hvad art nævnes kan, samt for svigtende leverancer fra underleverandører, der har taget samme forbehold.

 6. Evt, reklamationer over maskiners udførelse, funktionsfejl eller anke over ydeevne og deslige må ufortøvet forebringes os.
  Virksomheden påtager sig intet ansvar for skader opstået ved usagkyndig betjening forkert eller mangelfuld service og/eller vedligeholdelse eller følgevirkninger heraf.
  Fortsat anvendelse af maskiner eller maskindele, hvorover der reklameres, sker udelukkende på købers risiko m.h.t  yderligere skader på maskinerne, såvel som anlæg, hvormed de er sammenbygget.
  Ved eventuel reklamation skal fabrikkens anvisninger nøje følges.

 7. Ansvar i øvrigt.
  Virksomheden er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl, begået af virksomheden, eller de i virksomheden ansatte folk. Virksomheden hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Virksomhedens ansvar for skade på ting kan ikke overstige Dkk. 500.000,--. Virksomheden hæfter kun i et år fra varens overgivelse til køberen for skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, virksomheden måtte blive pålagt i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er køberen pligt at skadesløsholde virksomheden for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberener pligt at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod virksomheden i anledningen af de solgte varer.